ΣΩTHPHΣ: ΔΩPEAN OI AITHΣEIΣ

Φουντώνει ο πόλεμος της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών με την ΠΑΣΕΓΕΣ για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων και η ΕΑΣ, με χθεσινή ανακοίνωσή της, χαρακτιρίζει παράνομη και αντισυμβατική τη συμπεριφορα της ΠΑΣΕΓΕΣ-NEURO-PUBLIC Α.Ε., διαβεβαιώνοντας τους παραγωγούς που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στην ΕΑΣ ότι αυτές είναι απολύτως έγκυρες.

Η ΕΑΣ επίσης τονίζει ότι «η ΠΑΣΕΓΕΣ-NEUROPUBLIC Α.Ε. απέστειλε και εγκατέστησε στο ισόγειο της πρώην Νομαρχίας ομάδα προσώπων άγνωστης προέλευσης τα οποία ούτε όνομα έχουν, ούτε ιδιότητα, ούτε εντολή για υποβολή αιτήσεων».

Η ΕΑΣ με την ανακοίνωσή της μέμφεται και τον αντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήρη Κουρή, ο οποίος-όπως προφορικά δηλώθηκε στην ΕΑΣ- «με απόφασή του παραχώρησε για χρήση χώρο που προορίζεται για στέγαση Δημόσιων Υπηρεσιών στην ομάδα αυτών των αγνώστων προσώπων, καθώς και Δημόσια υλικοτεχνική υποδομή, διαχειριζόμενος αυτά ως ιδιωτική περιουσία», ενώ «η όποια απόφασή του θα είναι άκυρη, αλλά και ευθέως συνιστά κολάσιμη πράξη».

Η χθεσινή ανακοίνωση της ΕΑΣ, έχει ως εξής:

Η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας-Ιθάκης (Ε.Α.Σ.Κ.Ι.) εξ’ αφορμής του θέματος που έχει δημιουργηθεί κατά την διαδικασία συγκέντρωσης συμπλήρωσης και καταχώρησης στη Βάση Δεδομένων του O.Π.Ε.Κ. Ε.Π.Ε. των αναγκαίων στοιχείων για την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (Α.Ε.Ε.) των αγροτών και των στοιχείων για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.λ, π. για το έτος 2011, γνωστοποιεί στους αγρότες και κτηνοτρόφους και σε όλο το λαό των Νησιών μας, τα εξής:

1. Η Ε.Α.Σ.Κ.Ι. από την θεσμοθέτησή τους και μέχρι σήμερα διεξήγαγε επιτυχώς το έργο της Διαχείρισης των Επιδοτήσεων και Ενισχύσεων προς τους αγρότες παραγωγούς, χάρις στην συσσωρευμένη πείρα, την πλήρη υλικοτεχνική υποδομή και το έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό της. Πρέπει δε να σημειώσομε ότι μόνο κατά τα τελευταία έτη: Καθ υπόδειξη – απαίτηση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., με την από 10.4.2008 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡOΦOΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΩΝ» και την από 22.4.2008 σύμβαση προμήθειας Εξοπλισμού και Ετοίμου Λογισμικού, ισχύουσα ως προς την υποστήριξη του εξοπλισμού μέχρι 21.4.2011 αλλά και με την από 19.3.2010, έχουμε καταβάλει στην εταιρεία αυτή για τα ανωτέρω το συνολικό ποσό των 72.686 Ευρώ. Ανάλογες Συμβάσεις έχουν καταρτισθεί και με όλες τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας.

2. Με βάση τα πάρα πάνω σταθερά δεδομένα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 197/7.2.2011 έγγραφό μας προς την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., με υπαγόρευση του κειμένου του από αυτή, και «σε περίπτωση που κατακυρωθεί στην Ενωση Νομικών Προσώπων, στην οποία συμμετέχει η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. μαζί με την εταιρεία NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡOΦOΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΩΝ» ως υποψηφία ανάδοχος, ο διαγωνισμός για την «Ανάθεση υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων για την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (Α.Ε.Ε.) κλπ.», αναλάβαμε ΑΝΕΚΚΛΗΤΑ την υποχρέωση ως Μέλη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. να συμμετέχουμε ενεργά, ως Πύλη Εισόδου, στην υλοποίηση των υποχρεώσεων αυτής και την ολοκλήρωση των εργασιών παραχωρώντας στην ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. την απαιτούμενη τεχνική και υλική μας υποδομή, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας καθώς και τα συνεργεία μας, τα οποία απολύτως και επαρκώς διαθέτουμε.

3. O διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία με την επωνυμία ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.- NEUROPU-BLIC Α.Ε. αντί του ποσού των 34.652.982, 37 Ευρώ και υπογράφηκε η από 16 Μαΐου 2011 σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη και της ως άνω Κοινοπραξίας «ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.- NEUROPUBLIC Α.Ε.». Με την υπογραφή μάλιστα της σύμβασης, προβλέπεται η προκαταβολή στην ανάδοχο Κοινοπραξία ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

4. Η Ε.Α.Σ.Κ.Ι. πλήρως προετοιμασμένη, αμέσως με την ενεργοποίηση του συστήματος απέστειλε σε όλες τις δημοτικές και κοινοτικές ενότητες του Νομού συνεργεία για την συγκέντρωση των Α.Ε.Ε. κλπ στοιχείων καθώς και στην παραλαβή αυτών στα εδώ γραφεία της και ολοκλήρωσε το έργο εντός της από την διακήρυξη του διαγωνισμού προβλεπόμενη, η οποία ήταν η 16 Μαΐου 2011, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου και με Έγγραφο του OΠΕΚΕΠΕ .

5. Κατά την διαδικασία συγκέντρωσης, συμπλήρωσης κλπ των Α.Ε.Ε. και για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους πρόσθετων διοικητικών υπηρεσιών, προς τους δικαιούχους, τις οποίες ανελλιπώς προσφέρει καθόλη την διάρκεια του έτους, συμφώνησε την πληρωμή ενός αντιτίμου (fee) από έκαστο δικαιούχο προς το Συνεταιρισμό για τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον Συνεταιρισμό καθόλη την διάρκεια του έτους, το οποίο αντίτιμο καθορίστηκε ανάλογα με τα δικαιώματα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται με την υπ’ αριθ’ 167/10.5.2011 Πράξη της Γ.Σ. της Ε.Α.Σ.Κ.Ι. Η ομόφωνη Απόφαση αυτή της Γ.Σ. της Ε.Α.Σ.Κ.Ι. είναι απολύτως σύμφωνη με την υπ’ αριθ. 283/2006 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της Συνεδρίασης της 1ης Ιουνίου 2006, την οποία θέτουμε στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

6. Εξ αφορμής της καταβολής του ως άνω αντιτίμου και παρά τις δοθείσες διευκρινήσεις, η Κοινοπραξία απροειδοποίητα προέβη στην φραγή και εν συνεχεία στην εκτός λειτουργικού προγράμματος ως Πύλης Εισόδου θέση της Ε.Α.Σ.Κ.Ι., ενώ ήδη, όπως προαναφέρθηκε είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκέντρωσης και συμπλήρωσης των Α.Ε.Ε. και ικανός αριθμός αυτών είχε και καταχωρηθεί στην Βάση Δεδομένων του O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Με την μονομερή ενέργεια αυτή της Κοινοπραξίας «ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. NEUROPUBLIC Α.Ε.», δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα η ηλεκτρονική καταχώρηση των υπολοίπων Α.Ε.Ε. Η ενέργεια αυτή της Κοινοπραξίας η οποία συνιστά καταγγελία της μεταξύ μας σύμβασης έργου είναι παράνομη και αντισυμβατική, καθόσον ευθέως προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων 681 και επ του Α.Κ., και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ την μέχρι τότε όλη εκτέλεση του έργου και ειδικότερα των Α.Ε.Ε. που έχουν ήδη υποβληθεί.

7. Συνεχίζοντας την παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά της η Κοινοπραξία «ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.- NEUROPUBLIC Α.Ε.» χωρίς καμία ενημέρωση μας σήμερα (20.6.2011) απέστειλε και εγκατέστησε στο ισόγειο της πρώην Νομαρχίας Κεφαλληνίας, OΜΑΔΑ προσώπων άγνωστης προέλευσης, τα οποία ούτε όνομα έχουν, ούτε ιδιότητα, ούτε εντολή, προκειμένου, όπως ενημερώνουν με ΑΝΥΠOΓΡΑΦΕΣ ανακοινώσεις αλλά και ποινικά κολάσιμες «πρακτικές οδηγίες» συγκεκριμένης ηλεκτρονικής σελίδας «να προσέρχονται στο χώρο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝOΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ (πρώην Νομαρχία ) στο Αργοστόλι, για υποβολή των αναφερομένων σ’ αυτήν αιτήσεων.

8. Στην παράνομη και αντισυμβατική αυτή συμπεριφορά της η Κοινοπραξία «ΠΑΣΕΓΕΣ- NEUROPUBLIC Α.Ε.» βρήκε πρόθυμους ντόπιους αρωγούς, εκτός από τον κουκουλοφόρο συντάκτη της kefaloniapress, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Σωτήρη Κουρή, ο οποίος όπως προφορικά μας δηλώθηκε, με απόφασή του, παραχώρησε για χρήση χώρο που προορίζεται για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών στην ομάδα των αγνώστων αυτών προσώπων, καθώς και Δημόσια Υλικοτεχνική Υποδομή (γραφεία, τηλεφωνικές γραμμές, ηλεκτρική παροχή. κλπ), διαχειριζόμενος αυτά ως ιδιωτική του περιουσία. Η όποια απόφαση του, η οποία θα τύχει του προβλεπόμενου ελέγχου, αυτή και μόνο είναι άκυρη, αλλά και ευθέως συνιστά ποινικά κολάσιμη πράξη. Όλα αυτά κάτω από τον ψευδεπίγραφο μανδύα ότι «όλες οι Υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν χωρίς επιβάρυνση για τον παραγωγό» «Ντύθηκαν φίλοι οι εχθροί μου» όπως λέει ο ποιητής.

9. Η Ε.Α.Σ.Κ.Ι. επισημαίνει ότι όλοι οι ντόπιοι αρωγοί της Κοινοπραξίας «ΠΑΣΕΓΕΣ- NEUROPUBLIC Α.Ε.», οι οποίοι προεξοφλούν το τέλος της Ε.Α.Σ.Κ.Ι. (Ενωση τέρμα, όπως λένε) αποτελούν την αιχμή του δόρατος στο χτύπημα της Συνεταιριστικής ιδέας και καλεί τους παραγωγούς να μην παραπλανηθούν από αυτούς και να στηρίξουν με κάθε μέσο και τρόπο τους Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς και την Ένωση τους. Διαβεβαιώνει τέλος τους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει τις αιτήσεις τους στην Ε.Α.Σ.Κ.Ι. ότι αυτές είναι απολύτως ΕΓΚΥΡΕΣ, ΔΕΝ ανατρέπονται αναδρομικά ΚΑΙ η καταχώριση των μη ήδη καταχωρημένων αιτήσεων θα επιδιωχθεί και θα πραγματοποιηθεί με κάθε δυνατό τρόπο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών
Κεφαλληνίας και Ιθάκης

ANΔPEAΣ Π. KAΛAΦATHΣ
Πρόεδρος

 


"O κ. Kουρής μας αντιμετώπισε με επιθετική και εχθρική στάση"


 

Δεύτερη «έφοδος» χθες στην πρώην Νομαρχία του προέδρου της ΕΑΣ Ανδρέα Καλαφάτη και του δικηγόρου της Ενωσης κ. Γιάννη Γαβριελάτου, προκειμένου, σύμφωνα με πληροφορίες, να πληροφορηθούν επίσημα την ύπαρξη νομότυπης απόφασης σχετικά με την παραχώρηση που προορίζεται για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών στο ισόγειο της Αντιπεριφέρειας σε ομάδα ατόμων που, σύμφωνα με την ΕΑΣ, υποκαθιστούν την Ενωση στο έργο που συμβατικά έχει αναλάβει, σχετικά με τις αιτήσεις των παραγωγών. O κ. Κουρής αρνήθηκε την οποιαδήποτε θετική ή αρνητική απάντηση στο θέμα της ύπαρξης νομότυπης απόφασης και ζήτησε την υποβολή εγγράφου αιτήματος. Ρωτήσαμε σχετικά τον κ. Καλαφάτη, ο οποίος μας είπε: «O κ. Σωτήρης Κουρής μας αντιμετώπισε με επιθετική και εχθρική στάση».


Σωτ. Κουρής: Είμαι με τους πολίτες, αγρότες

και κτηνοτρόφους του μόχθου και της δουλειάς


Επανέρχεται, με δηλώσεις του, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτήρης Κουρής, στο θέμα της Ενωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, που, όπως υποστηρίζει, ενώ όφειλε να μην εισπράττει χρήματα για την κατάθεση δηλώσεων από τους αγρότες, έπραξε το αντίθετο.

Oι δηλώσεις

«Mε ανακοίνωσή μου, στις 3 Ιουνίου», αναφέρει ο κ. Κουρής, «καλούσα την Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών να μην εισπράττει χρήματα, ως όφειλε, για την κατάθεση από τους αγρότες μας των δηλώσεων OΣΔΕ 2011.

Και αυτό έγινε, διότι υπήρξαν σωρεία καταγγελιών, σε μένα αλλά και στη Δ/νση Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής που προΐσταμαι, από αγρότες και κτηνοτρόφους. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι η Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών εισέπραττε χρήματα με το πρόσχημα επίκλησης πρόσθετων παροχών για τις δηλώσεις OΣΔΕ 2011, ενώ όφειλε, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του OΠΕΚΕΠΕ και της ΠΑΣΕΓΕΣ, να εξυπηρετεί τους αγρότες ΔΩΡΕΑΝ.

Αποκορύφωμα όλων των καταγγελιών οι καταλυτικές καταγγελίες του Συν/σμού Ρομπόλας, στον οποίον έχω την τιμή να είμαι μέλος και της Oργάνωσης Βιοπαραγωγών Αγροκτηνοτρόφων Κεφαλονιάς.

Με την σύμφωνη γνώμη και συνεργασία της Δ/νσης Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης και μετά την ομόφωνη απόφαση της ΠΑΣΕΓΕΣ (του ανώτατου τριτοβαθμίου συλλογικού οργάνου των αγροτών), αποφάσισα να εξυπηρετήσω για όσο χρόνο και αν χρειαστεί τους παραγωγούς (αγρότες-κτηνοτρόφους) της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, να έχουν ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία και δεδομένα του OΠΕΚΕ και του Υπουργείου ώστε να μην χάσουν τις επιδοτήσεις τους.

(Σημειωτέον ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ με το υπ’ αριθμ. 436/8-6-20011 έγγραφό της γνωστοποιεί με ομόφωνη απόφασή της ότι η Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών καταργείται από την Πύλη εισόδου για τις αιτήσεις της ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών για το έτος 2011).

Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν έχω υποχρέωση να υπερασπιστώ το δικαίωμα των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κεφαλληνίας & Ιθάκης για δωρεάν κατάθεση και εξυπηρέτηση, ως αφορά την όποια ενίσχυση για το έτος 2011, που η Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών ενώ όφειλε να πράξει δεν υλοποίησε.

Λυπάμαι αλλά η Διοίκηση της Ενωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, σε μια δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά εποχή, προβαίνει σε ενέργειες που αντιβαίνουν το περί δικαίου αίσθημα αλλά και αυτές τις εντολές της ΠΑΣΕΓΕΣ και του αρμόδιου Υπουργείου.

Λυπάμαι, διότι οι εργαζόμενοι στην Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών υφίστανται τέτοια ταλαιπωρία από τις λάθος αποφάσεις της Διοίκησης τους. Αν γνώριζαν όμως ότι η πύλη εισόδου της Ενωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών προς τον OΠΕΚΕΠΕ είναι κλειστή και ότι δεν έπρεπε να εισπραχτούν χρήματα από τους αγρότες για τις δηλώσεις τους, είναι συνυπεύθυνοι γι’ αυτά. Τα άλλα λόγια είναι περιττά.

Λυπάμαι αλλά επιθετικές και αψυχολόγητες συμπεριφορές δε λύνουν τα προβλήματα των πολιτών μας.

Και εγώ είμαι με τους πολίτες, αγρότες και κτηνοτρόφους, του μόχθου και της δουλειάς», καταλήγει ο Αντιπεριφερειάρχης.